direct naar inhoud van Regels
Plan: Wijzigingsplan Woongebied Borne West, Veldovenweg 9
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBWwz001-ow01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het wijzigingsplan "Wijzigingsplan Woongebied Borne West, Veldovenweg 9" met identificatienummer NL.IMRO.0147.BpWBWwz001-ow01 van de gemeente Borne.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage.

1.3 bestemmingsplan "Woongebied Borne West"

het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" met identificatienummer NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01 van de gemeente Borne, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Borne op 25 juni 2013;

1.4 verbeelding

de verbeelding van het "Wijzigingsplan Woongebied Borne West, Veldovenweg 9" bestaande uit de kaart met identificatienummer NL.IMRO.0147.BpWBWwz001-ow01;

Voor het overige blijven de in het bestemmingsplan 'bestemmingsplan "Woongebied Borne West"' opgenomen begrippen onverkort van toepassing op dit plan.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten zoals opgenomen in het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" blijft onverkort van toepassing op dit plan.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Tuin

De bestemming "Tuin" (Artikel 14) van het bestemmingsplan het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" is onverkort van toepassing op dit plan.

Artikel 4 Wonen

De bestemming "Wonen" (Artikel 18) van het bestemmingsplan het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" is onverkort van toepassing op dit plan.

4.1 Bouwregels
4.1.1 Aanvullende bouwregels

In aanvulling op de bestemming "Wonen" (Artikel 18) van het bestemmingsplan het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" gelden tevens de volgende aanvullende bouwregels:

  • a. de voorgevel van het hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' aangegeven gevellijn;
  • b. ten aanzien van het parkeren op eigen erf dient per vrijstaande woning op eigen terrein ruimte gereserveerd te worden voor minimaal twee parkeerplaatsen.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 2

De bestemming "Waarde - Archeologie 2" (Artikel 22) van het bestemmingsplan het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" is onverkort van toepassing op dit plan.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

De algemene regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" blijven onverkort van toepassing op dit plan, met dien verstande dat artikel 30.1 uit het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" wordt vervangen door de volgende regels:

Parkeren en laden en lossen

  • a. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, dient, onverminderd het bepaalde elders in de regels van dit plan, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.
  • b. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet, onverminderd het bepaalde elders in de regels van dit plan, in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.
  • c. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en b:
    • 1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
    • 2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 6 Overgangsrecht

Het overgangsrecht zoals opgenomen in het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" blijft onverkort van toepassing op dit plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan "Wijzigingsplan Woongebied Borne West, Veldovenweg 9".